K850 Altar Crucifix. Gold plated. 17 1/2" H., 6" base.
Item #KO-K850
Price: $390.00

    Quantity:
    K850 Altar Crucifix. Gold plated. 17 1/2" H., 6" base.