K820 Altar Crucifix. Gold Plated. 16? H., 5 3/8? base.
Item #KO-K820
Price: $775.00

    Quantity:
    K820 Altar Crucifix. Gold Plated. 16 H., 5 3/8 base.